Wydawnictwa Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce


 

Arche. Wiadomości bractwa

 Arche. Wiadomości bractwa nr 1/12

Opis:

Numer został wydany z myślą o młodych ludziach biorących udział w XXXIII Paschalnej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. W większości poświęcony był wspomnieniom z ubiegłorocznej Pielgrzymki oraz przeżywaniu Święta Świąt – Zmartwychwstania Pańskiego. W numerze nie zabrakło relacji z wydarzeń z życia Cerkwi Prawosławnej w Polsce oraz przedsięwzięć organizowanych przez Zarząd Centralny.

 W numerze kontynuowano współpracę z młodzieżą z Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i Lubelsko-Chełmskiej.

Cena: 3,00 zł

 


 

Sól ziemi

 

Autor: Paweł Fłorenski
Tytuł: Sól ziemi
Wydawnictwo: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Wydanie: pierwsze 1996
ISBN: 83-905392-8-4
Liczba stron: 128
Wymiary: 14,7 × 21,0 cm
Okładka: miękka
Tytuł oryginału: „Sol Ziemli”.

 Opis:

Jest to opowieść o życiu starca pustelni Getsemani hieromnicha Abby Izydora. To także wzruszająca opowieść ukazująca ideały chrześcijańskiego życia w praktyce. Książka stanowi swoisty podręcznik duchowego rozwoju. Ukazuje piękno i doskonałość stworzenia, uczy pokory i miłości oraz oddania Bogu. Jest znakomitą lekturą dla tych wszystkich, którzy poszukują „swego miejsca w świecie”. Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki.

 1. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

 Cena: 9,00 zł

 


 

 Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka

 

Autor: ks. Henryk Paprocki
Tytuł: Lew i Mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego
Wydawnictwo: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Wydanie: pierwsze 1997
ISBN: 83-87281-13-1
Liczba stron: 112
Wymiary: 14,7 × 20,8 cm
Okładka: miękka

 Opis:

Książka otwiera skrywaną dotychczas perspektywę świata powieściowego Dostojewskiego. Według autora bohaterowie Dostojewskiego nacechowani są siłą i słabością. Tytułowa antynomia oddaje walkę jaką toczą mysz (sumienie) i lew (rozum ludzki) w każdym z bohaterów. Pozorna siła okazuje się słabością, a słabość siłą. Ciągła walka między ewangeliczną pokorą (mysz), a demoniczną siłą prowadzącą do samozagłady (lew) charakteryzuje postaci stworzone przez autora Braci Karamazow. Ta oryginalna praca pozwala na nowo odczytać powieści, o których wydawało się, że wszystko zostało już powiedziane.

3. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”

Cena: 11,00 zł

 


 

Prawosławna droga

Autor: bp Kalistos Ware

Opis:

Książka prawosławnego biskupa rodem z Anglii daje świadectwo przekonaniu, iż wiara jest nieocenionym światłem dla ludzkiego umysłu. Nawiązuje on do dawnej koncepcji patrystycznej, głoszącej potrzebę chrystianizacji rozumu, jego przeobrażenia przez wiarę. Chrześcijaństwo nie może stać się według autora jedynie filozoficzną teorią lub programem społecznym. Kryje ono w sobie tajemnice życia, wielką głębię rozumienia całej rzeczywistości i przeżywania jej na co dzień. Kallistos Ware nie jest polemistą, dyskwalifikującym poglądy tych, z którymi się nie zgadza. Jego teologiczna metoda ma charakter pozytywny. Przy pomocy współczesnego języka kultury zachodniej usiłuje ona wyrazić wszystko to, co odnalazł wartościowego w tradycji prawosławnej. Przetłumaczyła siostra Nikołaja.

6. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

Cena: 14,40 zł

 


 

Szalona miłość Boga

Autor: Paul Evdokimov
Tytuł: Szalona miłość Boga
Wydawnictwo: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Wydanie: pierwsze 2001
ISBN: 83-87281-22-0
Liczba stron: 156
Wymiary: 14,7 × 21,0 cm
Okładka: miękka
Tytuł oryginału: „L’amour fou de Dieu”.

 Opis:

To zebrane w jednym wolumenie teksty, które są poświęcone opisowi drogi miłości Bożej, otwartej dla wszystkich, przechodzącej przez działanie, kulturę, wielką nudę dzisiejszego świata albo przez lęk przed śmiercią. Dzięki takim problemom można przejść do życia odnowionego przez wiarę w Chrystusa, jeżeli tylko przyjmie się światło i cenny obraz zachowany w Ewangelii. Publikowane tu stronice, żywiące się tradycją patrystyczną i dziedzictwem wielkich wschodnich przewodników duchowych, wzbogacone o całą symboliczną substancję prawosławnej liturgii, kreślą w dyskretny sposób portret człowieka, który, zgodnie z jego własnymi słowami, nie tyle chce „mówić o Bogu”, ile „stać się tym, w kim Bóg mówi o sobie”. Przetłumaczyła Małgorzata Kowalska.

9. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

Cena: 18,00 zł

 


 

Droga Prawosławia w historii

Autor: Aleksander Schmemann

Opis:

Książka ta nie jest historią Kościoła prawosławnego, a tym bardziej nie jest traktatem naukowym. Czytelnik znajdzie tutaj komentarz do tej historii z powoływaniem się na główne wydarzenia, próbę rozróżnienia w przeszłości spraw głównych od drugorzędnych, zaznaczenia – chociażby ogólnego – dróg długiego rozwoju historycznego Kościoła prawosławnego. Autor nie ukrywa swojej oceny wydarzeń, ale nie uważa jej, oczywiście, za ostateczną i wyczerpującą. Zaduma nad przeszłością, obiektywna jej ocena, odważne zaakceptowanie prawdy historycznej, jest obecnie potrzebne zwłaszcza tym, którzy uważają Kościół za znajdujący się w centrum wszystkich ich dążeń i całej ich nadziei. Książka ta zainteresuje wszystkich bez względu na wyznanie. Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki.

 8. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

Cena: 27,70 zł

 


 

Kościół Ducha Świętego

Autor: Mikołaj Afanasjew
Tytuł: Kościół Ducha Świętego
Wydawnictwo: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Wydanie: pierwsze 2002
ISBN: 83-87281-23-9
Liczba stron: 404
Wymiary: 14,7 × 20,8 cm
Okładka: miękka
Tytuł oryginału: „Cerkow’ Ducha Swjatago”.

 Opis:

Praca ta jest jednym z najważniejszych wprowadzeń w prawosławną eklezjologię. Jej autor w swych teologicznych dociekaniach opiera się na analizie pierwszych wieków chrześcijaństwa. Na podstawie świadectw spuścizny historycznej odtwarza organizację Kościoła pierwszych chrześcijan. Mimo że Afanasjew opiera się w rozważaniach na ze starożytności, to jego prace mają iście nowatorski i przełomowy charakter. To on wprowadził bowiem pojęcie „eklezjologii eucharystycznej”, wskazał na głęboką zależność między Kościołem a Eucharystią, z wrócił uwagę na przyczynowy związek między Mistycznym Ciałem Chrystusa – Kościołem a Ciałem Eucharystycznym. Pokazał również, że Eucharystia nie jest jednym z sakramentów Kościoła, jak utrzymywała teologia scholastyczna, lecz Sakramentem sakramentów, Sakramentem Samego Kościoła. To Afanasjew wracając do źródeł, na nowo odkrywa to, co było u samego początku. Nic więc dziwnego, że jego „odkrycia” stały się tak ważne w nauce o Kościele, że były nawet cytowane pod koniec pierwszej sesji II soboru watykańskiego. Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki.

10. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

Cena: 29,90 zł

 


 

Święci Piotr i Jan dwaj pierwsi z Apostołów

Autor: Sergiusz Bułhakow
Tytuł: Święci Piotr i Jan dwaj pierwsi z Apostołów
Wydawnictwo: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Wydanie: Białystok 2005
ISBN: 83-87281-26-3
Liczba stron: 80
Wymiary: 14,7 × 21,0 cm
Okładka: miękka
Przekład: Ks. Henryk Paprocki

Opis:

"Wiadomo jakie znaczenie miał problem "prymatu" Piotra w rozejściu się Kościołów wschodniego i zachodniego. W wielowiekowej polemice, wywołanej przez to rozejście, poczynając od św. Focjusza (IX wiek), do naszych dni, problem ten został wszechstronnie zbadany i rozpatrzony, wydaje się, że uwzględniono każdy szczegół. (...) Wśród Dwunastu był poza tym jeszcze drugi "najwyższy apostoł" obok Piotra. To Jan syn Zebedeusza, Boanerges - Syn Gromu. Na temat jego apostolatu mamy gromowe świadecwo w Nowym Testamencie, w Ewangelii według Jana, a także w Dziejach Apostolskich i w Apokalipsie".
Fragment książki

Cena: 9,50 zł

 


 

Sakrament miłości. Tajemnica małżeństwa w świetle tradycji prawosławnej

Autor: Paul Evdokimov
Tytuł: Sakrament Miłości. Tajemnica małżeństwa w świetle tradycji prawosławnej
Wydawnictwo: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Wydanie: pierwsze 2007
ISBN: 9788387281267
Liczba stron: 224
Wymiary: 14,7 × 21,0 cm
Okładka: miękka
Przełożyła Maria Żurowska

książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

Nasze dzieło Małżeństwo, sakrament miłości, opublikowane w 1944 roku przez Wydawnictwo Książki Francuskiej, wielokrotnie wznawiane, spotkało się z przyjęciem nacechowanym zrozumieniem i sympatią. Echa pełne zachęty docierają do nas jeszcze dziś. W odniesieniu do książki dwadzieścia lat stanowi prawdziwe doświadczenie, toteż pomimo całkowitej wierności wobec inspiracji tej książki, odczuwamy konieczność podjęcia tematu na nowo. Zachowując czujność wobec doświadczeń nowoczesnego świata, wobec coraz szerszych poszukiwań nauk opartych na rozumie, refleksja rozwija się i pogłębia w kontakcie z nowymi problemami współczesności. To uaktualnienie wymaga przepracowania dzieła i wyjaśnia drobną modyfikację tytułu.
Naszym dążeniem jest nawiązanie dialogu z tym samym uważnym czytelnikiem, który pragnie określić siebie, zrozumieć siebie, przeżywać głęboką tajemnicę ludzkiej miłości na jej właściwej płaszczyźnie. Święty Paweł nie wahał się zawrzeć jej w tajemnicy Chrystusa.
Mamy nadzieję wiernie oddać ducha tradycji wschodniej. Jednak nawet w jej świetle ukryte wymiary miłości uzyskają jedynie przybliżone uściślenie, będące wynikiem prób niedoskonałych, gdyż przyswajanie dogmatów wyznacza krąg milczenia wokół tego, co pozostaje niewyrażalne. Należy wyznać, że nasze studium nie jest przeniknięte żadnym duchem polemicznym. Tradycja wschodnia bez wątpienia różni się od tradycji zachodniej. Stwierdzamy to i obiektywnie opisujemy sytuacje akcentowane odmiennie wierząc, że kiedyś zaczną one wzajemnie się uzupełniać. Książka ta została pomyślana z nadzieją i wiarą w możliwość upragnionej jedności. Wszelkie doświadczenia przeorane dogłębnie, w samej istocie tego, co żywe, oczyszczone w ogniu cierpienia, ujawniają się w świetle, przybliżają dzień przyjścia Pana i osiągają już swoje apogeum pośród wspólnej radości.
P. E.

Cena: 28,00 zł

 


 

Święci Rusi

 

Autor: Gieorgij Fiedotow
Tytuł: Święci Rusi
Wydawnictwo: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Wydawnictwo „Homini” s.c.
Wydanie: pierwsze 2002
ISBN: 83-87281-11-5, 83-87933-02-3
Liczba stron: 244
Wymiary: 14 × 20,5 cm
Okładka: miękka
Tytuł oryginału: „Swjatyje driewniej Rusi (X-XVII ww.)”.
Przetłumaczył: ks. Henryk Paprocki.

Opis:

Dzieło należące dziś do klasyki. Autor, wybitny teolog, omawia w nim dzieje świętości na Rusi, charakteryzując jej poszczególne typy i najwybitniejszych przedstawicieli. Praca Fiedotowa syntetyzuje osiągnięcia hagiografii rosyjskiej, a zarazem otwiera nowy okres badań nad rosyjską świętością. Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki.

Cena: 26,00 zł

 


 

Mnisi Góry Athos. O duchowości prawosławnej

 

Autor: Hieromnich Gabriel (Krańczuk)

Cena: 11,10 zł

 


 

Nasza wiara. Podstawy wiary prawosławnej dla wszystkich

 

Autor: ks. John Matusiak

Opis:

Broszura stanowi kompendium wiedzy o wierze prawosławnej. Przejrzysta forma graficzna i przystępny język sprawiają, że pozycja ta pozwoli każdemu w szybki sposób zapoznać się z podstawami wiary prawosławnej. Wydana została z myślą szczególnie o młodzieży, ale również osoby w innym wieku śmiało mogą z niej korzystać. Treść oparta jest na fragmentach Pisma Świętego i sentencjach Ojców Kościoła

Cena: 2,00 zł

 


 

Kościół Prawosławny

Autor: Metropolita Kallistos Ware

Przełożył: ks.Włodzimierz Misijuk

Wydawca: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Wydanie: II poprawione 2011

Oprawa: miękka

Ilość stron: 382

Wymiary: 14,6 x 21 cm

 Opis:

Książka biskupa Kallistosa Ware’a od czasu pierwszego jej wydania, niemal czterdzieści lat temu, stała się uznanym w całym anglojęzycznym świecie klasycznym tekstem o Kościele prawosławnym. Autor jest przekonany, iż właściwe zrozumienie stanowiska prawosławia jest niezbędne dla Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów protestanckich na drodze powrotu do jedności. W najnowszej, poprawionej i uwspółcześnionej, edycji tej książki wyjaśnia on prawosławne poglądy na wiele różnorodnych zagadnień. Część pierwsza poświęcona jest dwu tysiącleciom Kościoła wschodniego, druga zaś wyjaśnieniu zagadnień wiary i nabożeństwa. W zakończeniu autor rozważa również o możliwościach powrotu chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu do jedności. Przetłumaczył ks. Włodzimierz Misijuk.

11. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

Cena: 30,00 zł

 


 

Ikonostas i inne szkice

Autor: Paweł Florenski

Opis:

Książka ta nie jest jedynie teologiczną pracą poświęconą ikonie. To znakomita praca z pogranicza sztuki, filozofii, teologii i semiotyki kultury. Autor, jeden z „największych umysłów” swojej epoki, omawia ikonę w aspekcie tych wszystkich dziedzin. Rozważania poświęcone kolorom, perspektywie i formie ikon osadzone są w kulturowym tle ich powstania. To wszystko uzupełnione jest teologicznymi i filozoficznymi rozważaniami dotyczącymi człowieka oraz jego roli w świecie. Tę fascynującą książkę powinien przeczytać każdy, kto poznać chce głębię kulturowego dziedzictwa Europy. Przetłumaczył Zbigniew Podgórzec.

2. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

Cena: 14,40 zł

 


 

Teologia dogmatyczna

Autor: Włodzimierz Łosski

Opis:

Książka ta, która może być traktowana jako swego rodzaju podręcznik do teologii dogmatycznej, jest również dobrym studium dla przybliżenia istoty prawosławia wszystkim tym, którzy się nim interesują. Teologia dogmatyczna jest poniekąd esencją, czy konkluzją nauki patrystycznej wyrażającej doktrynę Kościoła, którą mimo silnego wpływu teologii scholastycznej w XVIII i XIX wieku, stara się nieprzerwanie zachować Kościół prawosławny. To właśnie Włodzimierz Łosski był jednym z tych, którzy starali się oprzeć swoje rozważania na wciąż żywej spuściźnie Ojców Kościoła, był zwolennikiem teologii opartej o chrześcijańskie praksis. To on był jednym z prekursorów powrotu do kościelnego dziedzictwa w teologii i zerwania z suchą scholastyką. Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki.

7. książka wydana w serii „Kościół Wschodni”.

Cena: 12,20 zł

 


 

Św. Sprawiedliwy Jan z Kormy

Tytuł: Święty sprawiedliwy Jan z Kormy
Wydawca: Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,
Parafia Prawosławna pw. św. Anny w Boratyńcu Ruskim
Wydanie: Białystok 2012, wydanie II poprawione
Liczba stron: 48
Wymiary: 14,7 × 20,7 cm
Okładka: miękka
Tytuł oryginału: „Swiatoj prawiednyj Ioann Kormjanskij” Izdanije tret'e, Izdatiel'stwo Biełorusskogo Ekzarchata, Minsk 2003.
Tłumaczenie: Jarosław Charkiewicz

Wciąż żywa i rozwijająca się prawosławna hagiografia nieustannie wzbogaca się o imiona nowych świętych. Coraz więcej spośród nich to postacie nieodległe czasowo, wręcz współczesne. Jednym z takich świętych, kanonizowanych w 1998 r. jest św. Jan z Kormy, żyjący w sąsiadującej z Polską Białorusi. Jego imię jest w naszym kraju coraz bardziej znane i szanowane.

Cena: 4,50 zł

 


 

W tym roku udało nam się wydać II wydanie zmienione książki Metropolity Kallistosa Ware „Kościół Prawosławny”. Książka dostępna jest w Biurze BMP.

 

 

W tym roku ukazały się dwa numery "Arche. Wiadomości Bractwa":

„Arche. Wiadomości Bractwa”1-2/2011

Wydanie niniejszego numeru związane było z XXXII Paschalną Pielgrzymką Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. Numer w większości powstał dzięki e-współpracy z grupą młodzieży z różnych stron Polski, co znacząco wpłynęło na bogactwo tematyki. Okazało się jednak, że e-współpraca jest bardzo trudną formą pracy z młodymi ludźmi i wpływa niekorzystnie na tempo pracy. Dwa teksty powstały dzięki współpracy z Radiem Orthodoxia. Odnowiono współpracę z młodzieżą z diecezji wrocławsko-szczecińskiej. W numerze zamieszczono plakat promujący Akcję Lato 2011. Wznowiono cykl redagowany przez przewodniczącego Zarządu Centralnego BMP w Polsce „Z życia Bractwa”. Ogłoszono konkurs z nagrodami na najlepszy tekst i/lub reportaż. Konkurs spotkał się z małym zainteresowaniem czytelników. Zwycięzcą konkursu został Mateusz Śliwski.

„Arche. Wiadomości Bractwa” 3-4/2011

Wydanie niniejszego numeru związane było z XXX Walnym Zgromadzeniem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Numer miał charakter sprawozdawczo-refleksyjny. Poświęcony był relacjom z wydarzeń z kalendarium BMP w Polsce od maja do listopada oraz wspomnieniom byłych przewodniczących Zarządu Centralnego. Udało się dotrzeć do: E. Czykwina, J. Charkiewicza, G. Podlaskiego, A. Wasyluka, G. Sienkiewicza i obecnej przewodniczącej O. Mularczyk. Wznowiono cykl „Nasze bractwo to...”. Udało się nawiązać współpracę z Aleksandrem Danilczevem z Ukrainy. Kontynuujemy współpracę z Radiem Orthodoxia. W ramach współpracy, młodzież z diecezji wrocławsko-szczecińskiej, publikuje niektóre artykuły zamieszczone w „Arche. Wiadomości Bractwa” na swojej stronie internetowej.

"Arche. Wiadomości Bractwa" dostępne jest w Biurze BMP.

 

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.